Privacy policy - www.evolvingclarity.be

Deze webstek wil een eenvoudige en snelle toegang bieden tot de on-line informatie en dienstverlening van Evolving Clarity. De site verwijst naar diverse webpagina's van Evolving Clarity, die deel uitmaken van het domein, dan wel op andere webstekken staan. Daarnaast bevat de site ook hyperlinks naar on-line informatie van andere entiteiten binnen het Evolving Clarity, en van externe organisaties.

De diverse afdelingen, entiteiten en organisaties zijn verantwoordelijk voor de informatie die ze via hun site ontsluiten. De algemene coördinatie van www.evolvingclarity.be valt onder de verantwoordelijkheid van:

Liesbeth Michiels

Evolving Clarity

Kadol 6

1851 Humbeek

België


Algemene informatie

De informatie die wij op onze website aanbieden, is van algemene aard. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Voor specifiek advies doet u best een beroep op de daartoe bevoegde deskundigen.

Ook de hyperlinks naar andere informatiebronnen en webstekken bieden wij u enkel ter informatie aan. Evolving Clarity beheert die andere websites en de informatie die zich daarop bevindt niet en kan dus geen garantie bieden over de kwaliteit en/of volledigheid ervan.

Aan de informatie op deze website kunt u geen rechten ontlenen. Alleen de officiële wetten, decreten en besluiten, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, hebben rechtskracht. Stelt u onjuistheden of gebreken vast in de informatie deze webstek, dan zouden wij het op prijs stellen dat u deze meldt. U kan daartoe de redactie van de betreffende webpagina contacteren, of – graag met verwijzing naar de precieze locatie van de onjuistheden – de hoofdredacteur via dit formulier.


Aansprakelijkheid

Evolving Clarity kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op deze website wordt aangeboden, of van de externe websites waarnaar deze site verwijst. Verder kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of onderbrekingen worden veroorzaakt.


Intellectuele eigendom

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) Is altijd voorafgaande toestemming vereist.

Over de reproductie van de informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de beheerder van de desbetreffende webpagina's. Evolving Clarity behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.


Bescherming van persoonsgegevens

Persoonsgegevens verzamelen


Voor alle informatie betreffende de bescherming van uw persoonsgegevens verwijzen we naar de  Evolving Clarity GDPR privacy policy.